Nieuws

Recent onderzoek naar yoga bij depressie (en angst en stress)

Datum: donderdag 25 april 2019

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van yoga-interventies bij verschillende psychologische klachten, zoals depressie, angst of stress. De onderzoekers van Yoga bij Depressie zetten hieronder de meest recente bevindingen op een rijtje.

Uit een studie waarbij eerder onderzoek werd samengevoegd om naar het totaaleffect te kijken, bleek dat yoga-interventies effectief zijn voor vrouwen met een depressie tijdens de zwangerschap. De onderzoekers vonden 6 eerdere studies met in totaal 405 zwangere vrouwen. Uit de analyses bleek dat de groep die een yoga-interventie ontving een grotere afname van depressieve klachten liet zien dan de groep die een andere of geen interventie ontving. Dit soort onderzoek waarin eerder onderzoek wordt samengevoegd om de totale resultaten te analyseren is belangrijk onderzoek, omdat het laat zien dat de gevonden resultaten van eerder onderzoek betrouwbaar zijn en vaker gevonden worden. Aan de andere kant is het van belang te weten dat de onderzoekers ook opmerken dat de meeste studies een relatief klein aantal deelnemers hebben en dat de onderzoeksmethoden niet altijd kwalitatief goed zijn. Meer onderzoek naar de effectiviteit van yoga voor vrouwen met een depressie tijdens de zwangerschap is dus nodig. Klik op deze link voor meer informatie over dit onderzoek.

In een onderzoek dat werd uitgevoerd in Iran onder 62 vrouwen met premenstruele klachten, waaronder depressieve klachten, werd gekeken of een yogatraining de depressieve klachten zou verminderen. Eén groep deed twee maanden lang drie keer per week 60 minuten yoga. De andere groep ontving geen interventie (de controlegroep). Deelnemers in de yogagroep deden twee maanden lang drie keer per week 60 minuten yoga. Na afloop bleek dat de mate van depressieve klachten van vrouwen in de yogagroep sterk was gedaald in vergelijking met vrouwen in de controlegroep. Klik op deze link voor meer informatie over dit onderzoek. Ook was er een andere kleine studie uit Iran onder 52 vrouwen met depressieve klachten, angstklachten en stress die vragenlijsten invulden voor en na een yoga-interventie. Na 4 weken, waarin de vrouwen drie keer per week 60-70 minuten yoga deden, bleek dat de mate van depressieve klachten, angstklachten en stress significant gedaald was. Klik op deze link voor meer informatie over dit onderzoek. Beide onderzoeken zijn interessant, maar het betreffen kleine studies, waarbij er geen controlegroep is (in het tweede onderzoek) of waarbij de controlegroep helemaal geen behandeling ontvangt (in het eerste onderzoek) waardoor het moeilijk is betrouwbare conclusies te trekken.

 

In een onderzoek uit Duitsland onder 70 mensen met kanker werd een groep die een yogatraining ontving vergeleken met een groep die geen interventie ontving. Vaak ervaren mensen met kanker ook depressieve klachten, angstklachten of vermoeidheid. In dit onderzoek werd gekeken of een yogatraining een positief effect had op deze klachten. Na afloop van de yogatraining bleek dat de groep die 8 weken lang 60 minuten per week yoga deed minder angstklachten rapporteerde dan de groep die geen interventie ontving. Er werd echter geen effect gevonden op depressieve klachten en vermoeidheid. Zes maanden later keken de onderzoekers opnieuw naar de effecten, dit keer alleen in de yogagroep. Inmiddels hadden 58 mensen met kanker 8 weken lang de yogatraining gevolgd. Direct na afloop van de training waren de depressieve klachten, angstklachten en vermoeidheid verminderd, in vergelijking met voor de start van de training. Zes maanden na afloop van de training waren de symptomen van angst en vermoeidheid weer licht toegenomen, terwijl de afname van symptomen van depressie bestaan bleef. Beide onderzoeken laten zien dat yoga mogelijk een interessante interventie is voor mensen met kanker, vooral op gebied van angstklachten. Aangezien deze onderzoeken een relatief klein aantal deelnemers hebben en gebruik maken van een controlegroep die geen interventie ontving (of geen controlegroep, zoals in het tweede deel van het onderzoek), is meer onderzoek met een grotere hoeveelheid deelnemers en een controlegroep nodig om meer te kunnen zeggen over het effect van yoga op angst en depressie bij kanker. Klik op deze link voor meer informatie over het eerste deel van het onderzoek en deze link voor meer informatie over het tweede deel.

In een kleine studie onder veteranen met post-traumatische stressklachten in de Verenigde Staten werd gekeken naar het effect van een 10-weekse yogatraining op deze klachten. Er begonnen 51 deelnemers aan dit onderzoek, maar uiteindelijk bleven er maar 15 deelnemers over. Negen deelnemers ontvingen de yoga-interventie en zes deelnemers kregen geen behandeling (en stonden op de wachtlijst voor de training). Er werden in dit onderzoek geen verschillen gevonden in afname van post-traumatische stressklachten tussen deze twee groepen. Daarnaast viel het de onderzoekers op hoeveel deelnemers uitvielen uit het onderzoek. Ze vergeleken dit met uitval bij andere behandelingen voor veteranen met post-traumatische stress en dit bleek vergelijkbaar. Op basis van dit onderzoek is het dus lastig iets te zeggen over het effect van yoga voor veteranen met post-traumatische stress en de onderzoekers sluiten dan ook af met het advies meer onderzoek te gaan doen. Klik op deze link voor meer informatie over dit onderzoek.

Uit bovenstaande onderzoeken wordt duidelijk dat yoga potentie heeft als effectieve interventie voor depressieve klachten, angstklachten en stress bij diverse groepen mensen (zwangere vrouwen, vrouwen met premenstruele klachten, mensen met kanker). Het wordt echter ook duidelijk dat er meer onderzoek nodig is en vooral dat er onderzoek nodig is met meer deelnemers en kwalitatief goede onderzoeksmethoden (zoals het gebruik van een controlegroep die ook een interventie ontvangt). Het onderzoek Yoga bij Depressie hoopt hieraan een bijdrage te leveren.

 

« Ga terug